Informasjon om helse og helsekrav

Avelskrav fra 1. januar 2019

SVK informerer om at vi fra 1. januar 2019 innfører registreringsrestriksjoner med krav om DNA-test for Prcd-PRA og kjent HD-status på foreldredyr.
Hvis ikke disse kravene innfris vil man ikke kunne registrere sine valper i NKK.
Kravene: Foreldredyrene må ha kjent HD status og DNA-status for PRA (prcd-PRA) for at avkom skal registrere i NKK.
I tillegg MÅ minst ett av foreldredyrene være fri for det sykdomsfremkallende prcd-PRA genet for å få registrert valper.Det gis dispensasjon for krav om kjent prcd-PRA status:- ved bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Forutsetningen for slik dispensasjon må være at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for PRA-genet.Les mer om DNA tester for PRA her: 
https://www.nkk.no/getfile.php/13276555-1508231705/Dokumenter/Helse/DNA-tester/Informasjon%20DNA-tester%20for%20PRA%202016.pdf

Hvordan gå frem for å DNAteste din hund?
Se NKK sitt nettsted for mer informasjon: https://www.nkk.no/dna-tester/category966.html

Husk øyne er mer enn PRA!
Alle hunder bør øyenlyses for at vi skal få et godt bilde av de øyelidelser/sykdommer som kan oppstå hos hund. Jamfør Spansk Vannhundklubb sin avlsstrategi (kommer).

➢ Les mer om Spansk vannhund i vårt RAS dokumentet på hjemmesiden!

HD indeks​

Det er nå innført HD‐indeks (avlsverdi for HD) for Spansk vannhund.
Du kan gå inn på NKK og «Mine Sider» og klikke på dine hunder og under fanen helse skal indeksen komme. Indeksen tar hensyn til alle røntgede hunder og det er derfor så viktig at alle røntger sine hunder slik at indeksen blir et godt verktøy for våre oppdrettere i avlsarbeidet.Utvalg av avlsdyr har til nå i hovedsak foregått på bakgrunn av foreldredyra sine egne HD‐statuser.

Vi ba våren 2018 NKK innføre HD-indeks for Spansk vannhund idet vi nå så vidt var over grensen for innføring av Hd indeks, som er 100 fødte valper per år.
I beregningen av HD‐indeks tas det hensyn til alt kjent slektskap mellom hundene i NKKs database (DogWeb). Hundens egen indeks gir bedre mål for risiko for nedarving av HD til eget avkom enn kun hundens eget HD‐resultat. Indeksen forteller oss mye om hundens avlsmessige HD-egenskaper sett i forhold til rasens gjennomsnitt.
Det anbefales at summen av foreldredyra skal bli 200 eller bedre. Det er et viktig mål. Men vi kan i dag ikke be oppdrettere å kun bruke HD-indeks i sin vurdering av avlsdyr. Begrunnelsen er at vi mangler viktig Hd informasjon fra mange slektsdyr. Vi har videre mange utenlandske hunder registrert i DogWeb hvor det mangler Hd status. Samlet blir da ikke indeksen for dyr i slekta gode nok. Den viktigste anbefalingen klubben kan gi er at alle; oppdrettere, valpekjøpere og importører sørger for å Hd røntge hundene. Flere registrerte Hd-statuser gir oppdretter bedre Hd-indeks på avkom og foreldredyr og derfor mulighet til å arbeide for å redusere Hd forekomst i slekta til beste for rasen.

Avlsanbefaling HD-indeks
Oppdretter bør søke å kombinere foreldredyr slik at sammenlagt HD-indeks for mor + far blir minst 200. Da vårt indeksmateriale per i dag er lite, er det fortsatt viktig også å vurdere avlshundens egen HDstatus.
Nøkkelinfo om HD-index og Sikkerhet (ES) Den gjennomsnittlige HD-indeks for er lik 100 og spredning i indeks vill ligge mellom 70 og 130. Hvor 70 er veldig dårlig og 130 veldig bra indeks. Denne gjennomsnittlige indeksen oppdateres årlig av NKK.
HD-indekset forteller oss om hundens Hd gener sett i forhold til gjennomsnittet for rasen. HDindekset er en statistisk beregning som forteller om hunden vil få valper med bedre eller dårligere resultat en rasens gjennomsnitt.
Da HD-indeks = 100 er definerte som rasens gjennomsnitt, vil hunder med HD-indeks over 100 forbedre rasens samlede HD-forekomst, mens hunder med HD-indeks under 100 vil forverre forekomsten. Det vil si: Når foreldredyra samlet har indeks over 200 vil risikoen for at avkommene utvikler HD være lavere enn gjennomsnittet for rasen. Desto høyere indeksen for kombinasjonen er, jo mindre er risikoen for HD hos avkommene.
Sikkerhet Sammen med beregningen av HD-indeks beregnes også ES = sikkerheten av den enkelte hunds indeks. Sikkerheten er definerte som forholdet mellom indeks og den sanne avlsverdi. Sikkerheten beskriver hvor store endringer i hundens indeks man kan få ved økt informasjon om slekta. Et høy ES betyr at det kun forventes små endringer, omvendt betyder en lav ES at det kan forventes store endringer. Desto flere familiemedlemmer som inngår i beregningen av en hunds HD-indeks, desto høyere blir sikkerhet (ES). ES for et foreldredyr øker mest om mange avkom inngår i indeksen.

Kilder:
Indeks for HD, P Madsen og Informasjon om HD, HD-indeks, A Indrebø.
Begge dokumenter finnes i sin helhet på nkk.no

Se mer om HD indeks i Hundesport 1/18 eller her: 
http://viewer.zmags.com/publication/9159e42b#/9159e42b/38