Årsmøter

Årsmøte 2021

Frister årsmøtet lørdag 13. mars 2021

Sted blir i Viken- området. I henhold til klubbens lover minner vi om at saker som ønskes behandlet i årsmøte må være styret  i hende innen 31.12.2020.
Forslag kan sendes til styrets leder Torine Kriznik, ved post til adresse: Toppergrenda 37, 1544 Vestby,  eller på epost til post@spanskvannhundklubb.no

Har du noen spørsmål om forslag til årsmøtet, ta gjerne en telefon til Torine på mobil: 917 08 224
Videre minner vi om at forslag til kandidater til styreverv og valgkomite må være valgkomitéen ved leder Anne Marve i hende inne 31.12.2020.
Send forslag til kandidater  ved epost til: anne.marve@gmail.com
Har du spørsmål om valget, ta gjerne en telefon til Anne på mobil: 905 21 877avklares senere

Årsmøte 2020

Årsmøte avlyst

På styremøte 26. mars ble det vedtatt at årsmøte i klubben blir avlyst.

Dette skylles naturlig nok den uavklarte situasjon rundt Korona-viruset. Vedtaket er i henhold til NKKs nye reviderte retningslinjer for avholdelse av årsmøter.

Nytt dato for årsmøte er berammet til lørdag 13. mars 2021.

NKK anmoder om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng. 

Ta vare på deg selv og dine nære og kjære herunder også alle perroer.

Styret ønsker å informere medlemmene om klubbåret 2019, 
derfor finner du årsberetning med statistikk og revidert regnskap samt revisors beretning her:

Årsmøte 30. mars 2019
INFORMASJON TIL MEDLEMMENE I SPANSK VANNHUNDKLUBB 

Klubbens årsmøte 2019 ble gjennomført lørdag 30. mars på Nebbenes Kro Nordgående.

Referat fra Årsmøte finner du her:
30.mars 2019 Årsmøtereferat

Årsmøte 2018

INFORMASJON TIL MEDLEMMENE I SPANSK VANNHUNDKLUBB ANG. GJENNOMFØRINGEN AV ÅRETS ÅRSMØTE.

Klubbens årsmøte 2018 ble gjennomført lørdag 10. mars og årsmøteprotokollen er nå lagt ut her (se link nederst ).

 

For første gang i vår klubb ble det fremlagt fullmakter på saker i årsmøtet. Det oppstod noe usikkerhet om våre lover ga tilgang til dette, men årsmøtet stemte og vedtok godkjent bruk av og antall fullmakter.

Etter årsmøtet fikk leder spørsmål fra medlem om lovene faktisk ga adgang til bruk av fullmakter. Klubben plikter å utrede forhold som berører medlemmene og er ansvarlig overfor alle medlemmer, ikke bare de som møter på årsmøtet. Dette spørsmålet ble derfor raskt videreformidlet til jurist i NKK sin organisasjonsavdeling. Hans svar var klart: Våre lover gir ikke tilgang til bruk av fullmakter. Dette førte til vårt neste spørsmål: Var årsmøtegjennomføringen vår da gyldig? Juristens svar er at det er opp til klubben, altså styret, å avgjøre hvorvidt det er nødvendig å ta sakene opp til ny behandling.

Styret avholdt møte 19. mars og vedtok der følgende:

Hele styret, unntatt ett medlem, tar til etterretning NKK jurists svar om at våre lover ikke åpner for at fullmakter kan benyttes i årsmøter. Styret vedtok videre at vi ikke anser det nødvendig å ta opp årsmøtesakene til ny behandling og ekstraordinært årsmøte.

RAS og årsmøtesakene som skal godkjennes i NKK, ble umiddelbart etter årsmøte sendt til NKK og prosessen der går sin gang.

Hvis du vil lese Juristen i NKKs organisasjonsavdeling sitt svar, finner du det referert på vår hjemmeside under fanen «OM SVK» og «Våre årsmøter».

Vi refererer her svar fra NKK lovavdeling ved jurist Haakon Rognsaa Arnesen, på vårt spørsmål angående årsmøtets gjennomføring (sendt i mail til NKK mandag 12.03):

SPØRSMÅL: «Åpner våre lover for bruk av fullmakter på saker i årsmøtet?»

SVAR FRA: Haakon Rognsaa Arnesen  ti 13.03, 09:48

Hei,
Det følger av § 3-2 i deres klubblover at det kun kan stemmes ved personlig fremmøte og forhåndsstemmer. Det er derfor ikke adgang til å stemme ved fullmakt, noe som kommer uttrykkelig fram i § 3-2 andre ledd sjette punktum som gjelder ved personvalg:

Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig.

Hva gjelder spørsmålet om fullmakt kan benyttes på saker under årsmøtet, fremgår ikke dette direkte i deres klubblover, jf. § 3-2. For at fullmakter skal kunne benyttes må disse være hjemlet i klubbes lover. Dette er ikke hjemlet. Imidlertid det er inntatt et forbud mot fullmakter ved personvalg. Hvorvidt dette også gjelder for øvrige saker er noe uklart. Uavhengig av dette må det avgjørende være at klubblovene ikke hjemler bruk av fullmakter, og det er derfor ikke adgang til å benytte dette på sakene under årsmøtet. Viser for øvrig til NKKs nye lovmal § 3-2 fremgår det uttrykkelig at adgangen til å benytte seg av fullmakter skal fremgår av klubblovene. NKKs lovmal gjelder også for klubber som ikke har inntatt den nye malen i sine klubblover, jf. § 1-4 annet ledd

Videre fremgår det av NKKs lovmal § 3-2 at forhåndsstemmer kun kan brukes ved personvalg. Det betyr at forhåndsstemmer ikke kan benyttes på øvrige saker under årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Haakon Rognsaa Arnesen
Jurist
Organisasjonsavdelingen
Norsk Kennel Klub

 

NYTT SPØRSMÅL: «Har du sett på hele klubbens lovverk også §3-4 der det står at årsmøtets oppgaver er bla. godkjenning av fullmakter?»

SVAR FRA: Haakon Rognsaa Arnesen  on 14.03, 08:56

Hei igjen,
Ja, Dagny oversendte hele lovverket deres, så det har jeg sett på. Som nevnt i forrige e-post er det noen uklarheter rundt det med fullmakter i lovene deres.

Som du sier fremgår det av § 3-4 første ledd at årsmøtets oppgaver blant annet er å godkjenne fullmakter.

Imidlertid må fullmakter være hjemlet i lovene for at medlemmene skal kunne benytte seg av dette, altså hjemlet i § 3-2. Det følger av NKKs nye lovmal § 3-2 at hvis en klubb ønsker å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. Det skal i så fall angis et maksimalt antall fullmakter pr fremmøtt medlem.

Videre skal det i tillegg fremgå av lovene hvilken form medlemmene kan benytte seg av for å stemme. Det skal altså uttrykkelig stå om medlemmene kan stemme ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Dette fremgår ikke av deres lover.

Konklusjonen er at hvis fullmakter skal benyttes må dette være hjemlet i klubbens lover.

Hva gjelder spørsmålet du sendte i den andre eposten:

Hvis årsmøtegjennomføringen ikke er i henhold til våre lover hvordan skal vi forholde oss til beslutningene i årsmøtet?

Når årsmøtet har godkjent åpningen gjelder som utgangspunkt dette vedtaket for resten av årsmøtet. Hvorvidt et årsmøtevedtak er gyldig eller ikke, er vanskelig å vurdere for meg uten tilstrekkelige opplysninger.

Med vennlig hilsen
Haakon Rognsaa Arnesen
Jurist
Organisasjonsavdelingen
Norsk Kennel Klub

SPØRSMÅL: Kan du utdype ditt svar på bakgrunn av tilsendte årsmøteprotokoll-opplysninger?

SVAR FRA: Haakon Rognsaa Arnesen <haakon.arnesen@nkk.no>

fr 16.03, 12:54

Hei igjen,
Utgangspunktet følger av § 3-4 første ledd. Når årsmøtet har godkjent åpningen gjelder som utgangspunkt dette vedtaket for resten av årsmøtet. Som nevnt tidligere er utgangspunktet at årsmøtet som høyeste organ i klubben godkjenner innkallingen, samt fullmaktene. I det møtet er hevet har man i grunn akseptert de rammene årsmøtet er gjennomført innenfor. Som hovedregel betyr det at de beslutningene som er tatt, er endelige. Imidlertid kan alltid en sak tas opp igjen dersom det skulle vise seg at dette er nødvendig. Dette er en sak som klubben selv må løse innad. Viser for øvrig til tidligere korrespondanse i saken.

Med vennlig hilsen
Haakon Rognsaa Arnesen
Jurist
Organisasjonsavdelingen
Norsk Kennel Klub

Spansk Vannhundklubb Årsmøter 2015 - 2018

2018
Årsmøte innkalling og protokoll 2018
Årsmøtet i Spansk Vannhundklubb Norge 2018 ble avholdt lørdag 10. april 2018
Innkallingen til Årsmøtet 2018 ble tilsendt medlemmene i henhold til våre lover. 
2018 Årsmøteinnkalling SVK
2018 Årsmøteprotokoll 10 mars

2017
Årsmøte innkalling og protokoll 2017
Årsmøtet i Spansk Vannhundklubb Norge 2017 ble avholdt mandag 03. april 2017
Innkallingen til Årsmøtet 2017 ble tilsendt medlemmene i henhold til våre lover.
2017 Årsmøteinnkalling SVK 
2017 årsmøteprotokoll

2016
Årsmøte innkalling og protokoll 2016
Årsmøtet i Spansk Vannhundklubb Norge 2016 ble avholdt søndag 17. april 2016 
2016 Årsmøteinnkalling SVK
Årsmøteprotokoll 2016

2015
Innkallingen til Årsmøtet 2015 finner du her:
Årsmøtet i Spansk Vannhundklubb Norge 2015 ble avholdt lørdag 21. mars 2015 
2015 Årsmøteprotokoll SVK 21mars2015 

2014
 Innkallingen til Årsmøtet 2014 finner du her:
Til Årsmøte SVK 21mars2014