SVK Raseråd

Raserådets medlemmer er :
Torine Kriznik (leder)
Line Børtveit
Tove Myhre
Svein Sollie (styrets representant)
Raserådet oppnevnes av nytt styre etter årsmøtet. Kontinuitet i Raserådet er viktig.

Raserådet var på BPH-beskrivelse av 8 hunder og seminar med Jenny Linderoth og Veronica Tuszkay i Svenska Perro de Agua Español Klubben (SPDAEK) , oktober 2021.

Helgen startet med en gjennomgang av alle momentene som inngår i en BPH-beskrivelse: fremmed person, lek, matinteresse, overraskelse, skrammel, nærmende person, underlag og skudd.
Vi fikk også en innføring i protokollen, spindeldiagrammet og sammenfatningen som blir tilgjengelig i avelsdata.se for hver beskrevne hund.

I protokollen kan man se hva hunden har gjort i alle deler (faser og sekvenser) av de ulike momentene, f.eks. hvor lenge og intensivt hunden leker med en fremmed leke når fører står helt i ro i 10 sekunder. Her er det ferdige kategorier som beskriveren kan velge mellom, og lite rom for subjektive vurderinger- enten så leker hunden i 5 sekunder, eller så leker den ikke i 5 sekunder.

Det er ikke noen vurderinger av hva som er bra eller dårlig, bare en beskrivelse av hundens atferd i de ulike situasjonene.

Spindeldiagrammet viser hundens resultater i de ulike momentene, og også gjennomsnittet for rasen, men det viser ikke variasjonen innad i rasen.

Sammenfatningen er beskriverens mer subjektive vurdering av hunden, og er et tillegg til selve beskrivelsen som ses i protokollen. I sammenfatningen vurderes ulike egenskaper på en skala fra 0 til 4, for eksempel hvor positiv hunden var, hvor leken den var, hvor trygg den fremsto og lignende for de ulike momentene.

Det ble også fortalt litt om kvalitetssikringsarbeidet som er gjort for å sikre at det er enighet mellom dem som beskriver hunder. Beskriverene møtes årlig og beskriver de samme hundene, for å sikre god enighet seg imellom. Viktigheten av at banen ser noenlunde lik og ut alltid blir gjennomført i samme rekkefølge ble også diskutert.
Forhold som det er vanskelig å kontrollere, for eksempel været under beskrivelsen (noe vi virkelig fikk kjenne på..) ble det også fortalt at ble registrert, og data herfra vil kunne inngå i videre forskning. Både hundefører, testleder, beskriver og publikum skal oppføre seg så likt som mulig på alle beskrivelser som gjennomføres, og målet er en standardisert beskrivelsessituasjon, dette sikrer at hundenes resultater i høy grad kan sammenlignes.

 

Selvsagt ble det i løpet av helgen en del snakk om rasen, og hvilke utfordringer og styrker BPH viser hos de over 600 spanske vannhundene som så langt er beskrevet.

Det ble nevnt at rasen har det som vurderes som gode scorer på flere momenter, som å gå over nytt underlag, skudd og viser lite redsler på de ikke-sosiale overraskelsene sammenlignet med andre raser.

Utfordringer for rasen som ble nevnt var generelt noe lav nysgjerrighet, og høy grad av sosiale redsler.
Men det ble også trukket frem som positivt at det også for disse trekkene finnes en god del variasjon i rasen, noe som innebærer at det finnes individer som viser liten grad av dette, og dermed er det også grunnlag for å påvirke dette gjennom systematisk avlsarbeid.

Videre er det selvsagt også viktig å sørge for avl der de gode egenskapene bevares.

I løpet av helgen ble alle de 8 norske hundene beskrevet, og etter hver beskrivelse fikk vi en grundig gjennomgang av hundene, der sammenfatningen ble gjennomgått, og spørsmål og kommentarer ble besvart.

Se også perroklubbens sider: Hur vi kan använda oss av BPH resultat? – SPDAEK (perroklubben.se)

Vi var enige om at hundenes oppførsel under beskrivelsen og påfølgende sammenfatning i høy grad stemte overens med slik vi selv oppfatter hundene våre, og hvordan vi hadde forventet at de skulle reagere. Dette er jo et tegn på at det under beskrivelsen måles atferder og personlighetstrekk som er relevante og gjenkjennelige i hverdagen. Noe som også bekreftes av studier som er gjennomført på BPH.

Samtidig som beskrivelsen tilfører mer informasjon, og de standardiserte momentene muliggjør sammenligning mellom individer, mellom individ og rase, og også mellom ulike raser.

Da hunden under en BPH beskrivelse blir satt i en del ganske «unormale» situasjoner (som at en fremmed person tar hunden med seg og går fra eier) kan man også som eier få seg noen overraskelser, og oppdage kanskje både det man tenker på som positive og negative reaksjoner hos hunden sin. 

BPH kan også ses på som et nyttig verktøy for å kartlegge litt hva man bør trene på med hunden sin. Kanskje man oppdager at hunden er mer, eller mindre engstelig i enkelte situasjoner enn man trodde, og at man da bør endre treningen sin i disse situasjonene. BPH gir deg altså en fin mulighet til å bli enda litt bedre kjent med hunden din.

Vi avsluttet helgen med litt snakk om hvordan BPH kunne vært nyttig som et avlsverktøy også i Norge, men at det er en utfordring at BPH enn så lenge bare gjennomføres i Sverige. Vi diskuterte også at et økt samarbeid med det svenske rasemiljøet ville vært veldig nyttig, da den svenske klubben har jobbet systematisk med mentalbeskrivelser som avlsverktøy i mange år..

Perroklubben har også arbeidet for og oppnådd, at Spansk vannhund deltar i prosjektet som skal utvikle og «skreddersy» mental indeks til den enkelte rases behov. Svenske forskere jobber nemlig med å lage en mental indeks for hund basert på mentalbeskrivelser (MH og BPH) og en spørreundersøkelse til eiere av rasene.

Hva er så mental indeks? Mental indeks er et verktøy for å se hundens avlsverdi for mentalitet og et mål på hvilke egenskaper en hund sannsynligvis vil gi videre til sitt avkom. Mer kunnskap om hvilken atferd som er arvet, vil gjøre det lettere for oppdrettere å bestemme hvilke hunder som er egnet for bruk i avl og avle mentalt sunne hunder.

 

 

Utdrag fra OPPGAVER OG RETNINGSLINJER FOR RASERÅDET

RASERÅDET ER:
– Styrets fagråd og arbeidsgruppe i rase- og avlsspørsmål.
– Rådgivere for klubbens oppdrettere. NB! Ansvar for avlen hviler på oppdretter.
– Oppnevnt av styret og arbeider ut fra klubbens lover, RAS, vedtatte avlsanbefalinger og oppgaver som følge av vedtak i årsmøtet eller styret.

ARBEIDSOPPGAVER
Raserådet har ansvar for å:
– Holde oversikt over og formidle dokumenterbare utviklingstendenser i rasen.
– Motivere oppdrettere/eiere til samarbeid og informasjonsutveksling.
– Evaluere RAS og foreslå for styret endringer i RAS og avlsanbefalingene.
– Informere og hjelpe klubbens medlemmer og oppdrettere til å finne rett info (regelverk, helse og avl).
– Gi råd når oppdrettere ber om det i avlsspørsmål. NB! Det skal ikke anbefales særskilt individer til avl.
– Arrangere årlige raseseminar/samlinger.
– Gi upartisk og nøytral info om rasen.
– Utarbeide og ajourføre valpelisten (web) og gi upartisk og nøytral info til interesserte i rasen. Alle oppdrettere som er medlem av SVK og som bor i Norge, kan om ønskelig få sine kull oppført på valpelisten.
– Utarbeide og ajourføre klubbens hannhundliste (web) og gi upartisk og nøytral info til oppdrettere.
NB! Det skal ikke anbefales særskilt individer til avl.

Her finner du det fullstendige dokumentet «OPPGAVER OG RETNINGSLINJER FOR RASERÅD I SVK», vedtatt i styret dato: 07.08.2019