Styret oppnevnte 8.oktober 2019 klubbens første
Raseråd og ser frem til godt samarbeid.

Raserådets medlemmer er:

Henna Rautiainen (leder)
Ståle Mesteig
Berit Langdahl Andresen
Torine Kriznik (styrets representant)

Raserådet holdt sitt første (konstituerende)møte 10.oktober og satser på månedlige møter fremover.

Gruppa sitter frem til nytt styre oppnevner nytt Raseråd etter årsmøtet.

OPPGAVER OG RETNINGSLINJER FOR RASERÅD I SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

RASERÅDET ER:
– styrets fagråd og arbeidsgruppe i rase- og avlsspørsmål.
– rådgivere for klubbens oppdrettere. NB! Ansvar for avlen hviler på oppdretter.
– oppnevnt av styret og arbeider ut fra klubbens lover, RAS, vedtatte avlsanbefalinger og oppgaver som følge av vedtak i årsmøtet eller styret.

OPPNEVNING
Styret i SVK oppnevner hvert år raseråd etter klubbens årsmøte. Raserådet består av 3 – 5 medlemmer, inklusive styrets representant. Det bør være noe kontinuitet i raserådet. Leder oppnevnes særskilt av klubbens styre og styrets representant skal ikke være leder av raserådet.


KOMPETANSE
Raserådets medlemmer bør delta på relevante NKKs kunnskapsoverføringer/seminar /kurs. Medlemmene i raserådet skal fortrinnsvis ha gjennomført eller vil gjennomføre NKK sin oppdretterskole og avlsrådskurs. Raserådsmedlemmer forplikter seg til aktivt søke å innhente (dokumenterbar) informasjon om hva som skjer innen rasen generelt, i Norden og i Spania særlig.

 GJENNOMFØRING
Leder er ansvarlig for møtekalender, innkalling og utarbeidelse av saksliste før møtene. På det konstituerende møtet har leder ansvar for at medlemmene blir enige om fordeling av raserådets arbeidsoppgaver.
Alle opplysninger skal behandles med varsomhet da arbeidet kan medføre tilgang på følsomme opplysninger og alle raserådets medlemmer skal undertegne SVKs taushetserklæring. Raserådet fører referat fra sine møter som fortløpende oversendes styret i SVK til orientering og evt. behandling.
Raserådet holder oversikt over behandlede saker samt utarbeider en årsrapport til styret innen utgangen av desember.
Raserådet skal samtidig foreslå handlingsplan og budsjett for det kommende året overfor styret.

ARBEIDSOPPGAVER
Raserådet har ansvar for å:
– holde oversikt over og formidle dokumenterbare utviklingstendenser i rasen.
– motivere oppdrettere/eiere til samarbeid og informasjonsutveksling.
– evaluerer RAS og foreslå for styret endringer i RAS og avlsanbefalingene.
– informere og hjelpe klubbens medlemmer og oppdrettere til å finne rett info (regelverk, helse og avl).
– gi råd når oppdrettere ber om det i avlsspørsmål. NB! Det skal ikke anbefales særskilt individer til avl.
– arrangere årlige raseseminar/samlinger.
– gi upartisk og nøytral info om rasen.
– utarbeider og ajourfører valpelisten (web)og gi upartisk og nøytral info til interesserte i rasen. Alle oppdrettere som er medlem av SVK og som bor i Norge, kan om ønskelig få sine kull oppført på valpelisten.
– utarbeide og ajourføre klubbens hannhundliste (web) og gi upartisk og nøytral info til oppdrettere.
NB! Det skal ikke anbefales særskilt individer til avl.

OPPGAVER OG RETNINGSLINJER FOR RASERÅD I SVK vedtatt i styret dato: 07.08.2019 revidert dato: (erstatter Mandat for Raseråd av 06.06.2018)

PDF: 2019 RASERÅD OPPGAVER OG RETNINGSLINJER