Sosialitet og reserverthet hos våre hunder -og hvorfor gjennomføre en beskriving

Bakgrunn for klubbens satsning på mentalitet Spansk Vannhundklubb Norge ble dannet høsten 2014 og vi fikk raskt innspill fra medlemmene om ulike utfordringer med reserverthet hos våre vannhunder. Fra de alvorligste hvor familiens hverdag og omgang med folk ble drastisk endret til eieren som slet med å takle at hunden oftest nektet å hilse på folk.

Sosial versus reservert Sosiale egenskaper hos hund betyr; dens lyst til og interesse for å ha noe med oss mennesker å gjøre. Reserverthet er en sosial egenskap hvor hunden har liten eller ingen interesse av omgås fremmede eller folk som ikke er en nær del av familien. Familiemedlemmer er «innafor» og opplever sjelden reserverthet rettet mot egen person.

Mange spanske vannhunder er reserverte og interesserer seg lite for fremmede. Noen hunder viser også reserverthet overfor bekjente av familien og andre folk som hunden treffer ofte. Reserverthet i Spansk vannhund er et rasetrekk fra tiden som gjeterhund hvor jobben var å gå sammen med og passet på saueflokken sin og ikke bry seg om og kanskje også holde fremmede unna.
Men i våre dagligliv kan reservertheten by på utfordringer. Vi ønsker at selv om hunden er reservert skal den kunne takle omgivelsene og fremmede. Den skal ha et godt liv og ikke være redd og stresset.

Arvelighet av sosiale egenskaper Det er kjent at mentale og sosiale egenskaper er svært arvelig. Det er gjort en rekke studier hvor flere gener er identifisert og koblet opp mot hundens mentale og sosiale egenskaper. Det gjøres mye forskning på dette og nye resultater vil komme fremmover.
Derfor synes det klokt at vi avler på de Spanske vannhundene som er lite reserverte, for da vil vi over tid få færre veldig reserverte individer.
Oppdretter har mye kunnskap og stort ansvar for valg av avlsdyr, arbeid med valpene og valg av riktige valpekjøpere. Valpekjøper skal få råd og tips om stell, håndtering og oppdragelse samt være tilgjengelig for råd og hjelp også etter levering. Valpekjøper har ansvar for å orientere seg godt om rasen før kjøp. Valpekjøper bør følge oppdretters råd, gi løpende tilbakemelding til oppdretter om valpens utvikling, gi valpen en god oppvekst og respektere og håndtere dens iboende egenskaper-også reserverthet.

SVK Sosialitetsbeskrivingens opprinnelse
Sosialitetsbeskrivingen er utviklet i samarbeid med Tobias Gustavsson og SWDI – Scandinavian Working Dog Institute. Beskrivingen er videreutviklet fra L-(lämplighets)beskrivelse, som er i vanlig bruk i Sverige når egnetheten som for eksempel besøkshund vurderes før hundene kan gå i tjeneste. Hvorfor kan det være fint å beskrive sosiale egenskaper hos hunden Du som hundeeier og oppdretter kjenner din(e) hund(er) og valp(er) godt. Du ser dem hver dag, hvordan de møter deg, leker og undersøker både nye ting, lyder og mennesker. Men det du ikke vet er hvordan hunden er i møte med fremmede uten at du er tilstede. Alene uten din støtte kan valpen/hundens væremåte overfor fremmede overraske deg -og det er jo kjekt å vite! For det er jo nettopp DET valpen skal takle når den flytter hjemmefra og hunden om den skal være på et hundepensjonat eller hos veterinæren noen dager.

I oppdretters arbeid med å velge gode avlshunder inngår vurdering av hva avlshundene gir videre til sitt avkom. En oppdretter vet godt at selv med verdens beste mor + far blir nødvendigvis ikke valpene like gode eller bedre. Derfor anbefaler vi oppdrettere å både beskrive sosialiteten av sine avlsdyr og deres avkom. Da blir utgangspunktet for videre avl på gode sosiale egenskaper best. Hvis oppdrettere så også er åpne og deler informasjon om sine avlsdyr og valpers sosialitet med hverandre, kjøpere og klubben, vil det bidra til god utvikling av rasen i Norge. Vi er alle enige i at åpenhet er bra, så la oss få det til i praksis.

Vi oppfordrer også alle eiere av Spansk vannhund til å få hunden sin beskrevet!
Det er interessant å vite hvordan hunden takler fremmede uten deg tilstede og du vil få dokumentert eventuelle utfordringer med hundens sosialitet. Ta kontakt med oppdretter eller klubben som vil hjelpe til å arrangere en testdag for flere hunder i ditt distrikt.

Om SVK sosialitetsbeskriving
Vi i SVK har fokusert på å beskrive kun hundenes sosialitet -som er Spansk vannhund sin hovedutfordring, knyttet til rasens iboende reserverthet. Vår beskriving forteller om hunden er sosial eller ikke på et gitt tidspunkt og på en skala fra A til D.
Alle mentalbeskrivelser og -tester er beskrivende og ikke tolkende. Men hva er forskjellen? Det å beskrive vil si å gjenfortelle det en ser, uten å trekke inn sine egne tolkninger eller meninger.
Derfor skal ikke hvem som beskriver ha så mye å si -så sant «oppskriften» følges.

SVKs sosialitetsbeskriving har en god «oppskrift», – er godt beskrevet og enkel å utføre for alle. Da er terskelen for å få utført den lav!
Du må ikke ta med hunden til nærmeste schæferhund klubb og få hunden din testet/beskrevet. Du kan arrangere en beskriving selv. Det du må passe på er at beskrivende leder(BL) er fremmed for hunden/valpen. BL må ha lest og forstått «oppskriften», må ta tiden (klokke, mobil), bruke skjemaet og rommet beskrivingen foregår i må være ukjent for den voksne hunden.
Derfor forteller sosialitetsbeskrivingen deg kun noe om hunden/valpens sosiale egenskaper der og da – med gjeldende BL og på skalaen A til D En hund/valp som går raskt bort, tar kontakt og blir hos BL får A, om den tar kontakt en kort tid får den B og om den ikke tar kontakt får den C. Om den skulle knurre eller bite gis hunden beskrivelsen D.
Det er viktig å vite at beskrivingen av sosialitet kun sier om hunden er sosial eller reservert. Ikke om den er glad eller redd. Om hunden truer (knurrer eller biter) det fremmede mennesket så den en D, men vi vet ikke hvorfor den knurret -om den var tøff eller redd.
Det blir eier/oppdretter som må tolke resultatene og BLs kommentarer -og så vurdere veien videre. Hvis man ønsker mer informasjon om hundens adferd og personlighet er det andre beskrivinger og tester som kan utføres både i Norge og Sverige som kan gi eier/oppdretter mer informasjon om helheten til hunden. Hvorfor er det viktig å sende inn skjema til SVK?
Det er frivillig, men vi ønsker at alle sender inn sin sosialitetsbeskriving underskrevet av BL (beskrivende leder) til SVK på spanskvannhundklubbnorge@gmail.com. (Bilde av skjemaet tatt med mobilen er bra, eventuelt kan du scanne skjemaet og sende det som pdffil.)
SVK ønsker å samle inn skjemaer slik at vi kan lage årlige anonyme oversikter over hvor mange valper/hunder som har beskriving A, B, C eller D.
Men hvorfor? Jo, fordi vi da over tid, kan få et bilde av sosialiteten i rasen og hvordan den utvikler seg fra år til år. Blir det flere hunder med A og B enn C og D? Det er viktig informasjon for oppdrettere og klubben i vårt felles arbeid med å minske antall hunder som er sterkt reserverte eller redde.

Begreper og referanser
Hundens sosialitet: Dens lyst til og interesse for å kommunisere med mennesker.
Sosialitet er ikke det samme som å sosialisere 😊 Sosialisering foregår i en fastsatt periode i valpens liv (ca. 4-12 uker) hvor den tar opplevelser til seg raskere og de setter seg dypere i valpens personlighet enn senere i livet. Dette er tiden for læring av sosial atferd. Valpen lærer å gjenkjenne, knytte sosiale bånd og kommunisere med dyr og mennesker. Oppdretter og eier har ansvaret for hver sin halvpart av tiden (om valpen levers 8 uker gammel) Etter 12 ukers alder vil alle nye opplevelser inngå i hundens miljøtrening.
Mer om sosialitet og arv hos hund:
https://forskning.no/hunder-biologi-dna/menneske-og-hund-sitter-vennskapet-i-genene/393838
https://www.nature.com/articles/srep33439
Mer om sosialisering og miljøtrening av valp:
https://forskning.no/blogg/hun-om-hund/sosialisering-av-valp
https://forskning.no/blogg/hun-om-hund/miljotrening-av-valp
https://kjopehund.no/sosialisering/category1094.html
Velkommen valp -brosjyre fra Norsk Kennel Klub (NKK) som kan hentes på www.nkk.no

 

SWDI – Scandinavian Working Dog Institute
SWDI har spesialisert seg på å utdanne/videreutdanne hunder og førere spesielt med vekt på profesjonelle hundeførere. Se mer på www.swdi.se Facebook: https://www.facebook.com/swdiab/ L-(Lämplighets) test Dette er en test eller beskriving som brukes i Sverige for å se om hunden har de egenskapene som er viktige i det arbeidet den er tiltenkt. Testen/beskrivingn varier derfor med hvilken organisasjon som utdanner hunden. 

Her er et lite utvalg av nettsteder:
http://pedagogiskatjanstehundar.se/l%C3%A4mplighetstest.html
http://www.vardhundskolan.se/hur-testas-en-blivande-vardhunds-lamplighet.html
https://www.finskaterapihundskolan.com/hur-gar-ett-lamplighetstest-till/
NKK og mentaltesting/beskrivingr NKK har en kompetansegruppe for som forvalter regelverk og utdanning på mentaltester (karaktertest, funksjonsanalyse og mentalbeskriving hund)- som i hovedsak arrangeres av Norsk Schæferhund klubb. Du finner arrangører på www.nkk.no under aktiviteter/kalender/prøver
Her er en god «lånt» beskriving av MH i Norge: http://www.portugisisk-vannhund.no/web_images/nyttig_og_nedlastbart/mentaltesting.pdf

Den svenske BPH- beteende og personlighets beskrivning av hund
BPH ble tatt i bruk av Svensk Kennel Klubb(SKK) i 2012 Den er god fordi den er utformet for å passe alle hunder, uansett rase og man kan gå inn på SKK sin avlsdata og åpent se resultatene. BPH av din hund gir god informasjon om dens sterke sider og i hvilke situasjoner den kan behøve støtte og oppmuntring. BPH tilbys mange steder i Sverige og mange norske eiere tar med hunden sin dit for å gjennomføre BPH. Når du tester din Spanske vannhund vil du få et sirkeldiagram hvor din hund sammenlignes med gjennomsnittsresultaet av alle BPHbeskrevne hunder registrert i SKK.
Svensk perroklubb har gjort mer enn 200 BPH og SKK har derfor gjort en 200-analyse av svenske spanske vannhunder, se mer om dette og klubbens adferdsundersøkelse gjennomført i 2014 på www.perroklubben.
SKKs film om BPH: https://www.youtube.com/watch?v=Ip5LfESucME

Beskriving av sosialitet hos
Spansk vannhund

Beskrivingen er utviklet i samarbeid med biolog Tobias Gustavsson ved SWDI – Scandinavian Working Dog Institute.
Spansk Vannhundklubb-Norge tilbyr sosialitetsbeskrivingen til sine medlemmer og oppdrettere som et praktisk verktøy for å få økt innsikt i hundens sosiale egenskaper og bedre seleksjon og vurdering av avlsdyr og avkom. 
Sosialitetsbeskrivelsen gir et øyeblikksbilde av hundens sosiale egenskaper -om den er interessert i et fremmed menneske (= Beskrivende leder). Sosialiteten beskrives på en skala fra A til D. Beskrivelsen sier ingenting om hunden er glad eller redd og er kun et øyeblikksbilde av den i møte med den fremmede beskrivende lederen.
Begreper:
– Å beskrive: Det vil si å gjenfortelle det en ser, uten å trekke inn sine egne tolkninger eller meninger. 
– Sosiale egenskaper hos hund betyr; dens lyst til og interesse for å ha noe med oss mennesker å gjøre. 
– Reserverthet er en sosial egenskap hvor hunden har liten eller ingen interesse av omgås fremmede eller folk som ikke er en nær del av familien. 
– Engstelig/redd hund: Hunden reagerer med tydelig (og sterk) frykt/angst i møte med fremmede mennesker. 
– Aggressiv: Hunden reagerer sterkt på fremmede med trusler og tydelige avstandsøkende signaler.

Hvorfor beskrive hunden din
Du som hundeeier kjenner din(e) hund(er) godt. Du ser dem hver dag, hvordan de møter deg, leker og undersøker både nye ting, lyder og mennesker.
Men det du ikke vet er hvordan hunden er i møte med fremmede uten at du er tilstede. Alene uten din støtte kan hundens væremåte overfor fremmede overraske deg -og det er jo kjekt å vite! 
For det er jo nettopp DET den må takle om den for eksempel skal være på et hundepensjonat eller hos veterinæren noen dager. Der sosialitetsbeskriving gir antydning om større utfordringer er det fint å snakke med folk som kjenner rasen.  Du kan, om du ønsker ytterligere informasjon om hundens adferd og personlighet også melde deg på en større adferds- og personlighetsbeskrivning gjennom NKK eller en BPH (SKK).
Hvorfor beskrive foreldredyr og avkom
I oppdretters arbeid med å velge gode avlshunder inngår vurdering av hva avlshundene gir videre til sitt avkom. En oppdretter vet godt at selv med verdens beste mor + far blir nødvendigvis ikke hundene like gode eller bedre. 
Derfor anbefaler klubben oppdrettere å beskrive sosialiteten både av sine avlsdyr og deres avkom. Da blir utgangspunktet for videre avl på gode sosiale egenskaper best. Hvis oppdrettere er åpne og deler informasjon om sine avlsdyr og hunders sosialitet med hverandre, kjøpere og klubben, vil det bidra til god utvikling av rasen i Norge. 
Målsetning
Klubbens mål er at vi sammen gjennom sosialitetsbeskriving av individer, foreldredyr, kombinasjoner og avkom får mer informasjon om sosialiteten i rasen og derved kan arbeide sammen om å redusere antall hunder som er sterkt reserverte eller redde. 

Interessert?
Hvis du har lyst til å se nærmere på testen og/eller få testet din hund?
Ta kontakt med klubben på post@spanskvannhundklubb.no