Mentalbeskrivelse

- nyttig verktøy for eier og oppdretter

Mentalitet hos spansk vannhund

  • Spansk vannhund er en arbeidende hund og har likhetstrekk med mange andre arbeidende raser; den er smart, liker og trenger fysisk aktivitet og mental stimulering. Den kan ha lett for å bjeffe.
  • Rasen har også som endel andre raser, en naturlig iboende lav interesse for fremmede mennesker. Dette er et personlighetstrekk som kan komme fra den tiden hvor hundene ble brukt som selvstendig gjeter og vokter av buskap. 
  • Spansk vannhund skal være trygg, nysgjerrig og i varierende grad interessert i mennesker,  men spansk vannhund skal ikke være redd. 
  • Vi har i dag konkret dokumentasjon på utfordringer i rasen og at noen hunder har atferdsproblemer, særlig knyttet til sosiale situasjoner og aggresjon. Noe som gir problemer for både hundene, eierne og deres familie.
  • Klubben tar tak i dette og har laget handlingsplanen « HVORDAN FREMME GOD MENTAL HELSE HOS SPANSK VANNHUND»

Mentalbeskrivelser og avlshunder

Våre oppdrettere gjør et svært viktig arbeid for rasen også med hundenes mentalitet/personlighet. Men i dag finner vi mer tilgjengelig informasjon om hundenes fysiske helse enn personlighet. Mer kunnskap om avlshundenes personlighet kombinert med langsiktig og fokusert avl kan gi oss flere trygge hunder.

SVK  ønsker derfor at flest mulig hunder som brukes, eller skal brukes i avl gjennomfører beskrivelsene Mentalbeskrivelse -Hund (MH) i Norge eller Beteende- och Personlighetsbeskrivning (BPH) i Sverige.

Som et incentiv for å få dette til er det besluttet at de første 25 avlshundene som gjennomfører BPH eller MH i løpet av 2023 vil få påmeldingsavgiften refundert etter gitte kriterier. Ordningen vil bli evaluert i 2024.

Ingen fasit, men økt kunnskap

Det fins ingen fasit for hvordan en hund skal være i mentalitetsbeskrivelsene. I BPH kan vi se gjennomsnittsverdier for alle hunder totalt og for enkeltraser. Så det er viktig å vite at verken BPH eller MH er rasespesifikke beskrivelser. Men noen egenskaper er typisk for en rase og da vil mange av individene i rasen reagerer ganske likt. For eksempel vil kontaktdelen av momentene i beskrivelsene gjenspeile at mange spansk vannhunder er lite interesserte i fremmede. Noe som er normalt for vår rase, men samtidig vil vi at hunden skal være trygg og ikke redd mennesker.

Alle eiere kan ha stor nytte og glede av å få hunden sin beskrevet. Hunden må være fylt 12 måneder. Beskrivelsene tar rundt 30 minutter. Du får deretter med bakgrunn i hundens reaksjoner på de ulike momentene, kunnskap om dens styrker og i hvilke situasjoner den kan trenge støtte og oppmuntring.

MH i Norge

Formålet med MH er å beskrive hundens mentalitet innenfor momentene beskrevet i regelverket, slik at man oppnår et standardisert og godt grunnlag for avl og oppdrett. For å delta på MH må hunden være fylt 12 måneder.

MH-banen er en løype hvor det er plassert ut gjenstander og/eller figuranter i henhold til beskrivelsen av momentene. Momenter er standardiserte og hvert moment omfatter deler: Oppmerksomhet, gjennomføring og avslutning. Beskrivelsen består av momentene: Kontakt, lek, jakt, aktivitetsnivå, avstandslek, overraskelse, lydfølsomhet, spøkelser, lek igjen og skuddprøve.

Hundens reaksjoner under prøven beskrives etter fastsatt tabell og verdier. Eier /fører kan når som helst bryte momentet om hen syns hunden er for berørt. Det vil da bli notert i hundens protokoll for beskrivelsen. En hund som har startet på MH, men hvor beskriverne avbryter, kan starte på MH en gang senere. 

BPH i Sverige

 I BPH ser man  på hvordan hunden reagerer og løser ulike situasjoner i en standardisert løype med 8 fastlagte momenter: Fremmed person, lek med gjenstand, interesse for mat, overraskelse, skrammel, person som nærmer seg og, underlag og skudd (frivillig).  Du kan bare gjøre BPH én gang med hunden din.

Når du har gjennomført BPH får du en oppsummering som beskriver hundens reaksjoner i og mellom momentene. Oppsummeringen rapporteres på en fempunkts intensitetsskala. Null (0) betyr  «ingenting i det hele tatt» og fire (4) betyr at her skjer det «mye».

Du som er oppdretter, kan bruke BPH-resultatene i din evaluering av avlshundene. Har du for eksempel en hannhund som synes det er ubehagelig å gå på overflaten og er utrygg ved skudd. Om du velger ei  tispe som er trygg ved disse to momentene kan valpene blir mer trygge enn om begge foreldrene hadde vært redde.

På SKKs avlsdata blir hundens BPH lagt frem på tre ulike måter; spindeldiagram, sammendrag og full protokoll. Det som er spesielt fint med BPH er at det lages et gjennomsnittsbilde – et spindeldiagram av alle spanske vannhunder som er beskrevne. Derved kan du se hvordan din hund er i forhold til gjennomsnittshunden. 

Her er spindeldiagrammet for den gjennomsnittlige spanske vannhunden med bakgrunn i 541 BPH beskrevne hunder.

BPH-resultatene kan oppleves litt vanskelige å lese.

Ser man på spindeldiagrammet kan man generelt si at man ønsker minst mulig utslag på venstre side med grønt. Der ligger følelser som redsel og utrygghet. Men på høyre side som består av blant annet sosiale egenskaper, lek og nysgjerrighet er det bra med mye utslag.

Ønsker du å vite mer?