Mandat for Raseråd i SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE

Spansk Vannhundklubb Norge(SVK)’s styre ønsker gjennom dette mandat å bidra til å øke kompetansen om Spansk vannhund, om rasens helse og utvikling, og å være en kompetent faginstans med viktige bidrag til utviklingen av rasen og RAS i Norge.

1. Oppnevning Styret i SVK oppnevner hvert år etter årsmøtet, klubbens raseråd som skal bestå av tre til fire medlemmer hvorav minst en er fra styret, som til sammen har stor kompetanse på rasen. Det må være kontinuitet i raserådets arbeid og ikke alle medlemmene bør skiftes ut samtidig. Men enkeltmedlem bør heller ikke sitte i lengre enn 4 år sammenhengende.

2. Konstituering og funksjonsdyktighet
Rådet konstituerer seg selv. Ett medlem fungerer som leder og er ansvarlig for innkalling til møtene og medlemmene fordeler oppgavene imellom seg. Det føres protokoll over behandlede saker, materiell og korrespondanse arkiveres. Alle medlemmene skal være godt kjent med taushetsplikten, jfr. lovenes § 6-1. TAUSHETSPLIKT, og ha underskrevet klubbens taushetserklæring. Alle opplysninger skal behandles med varsomhet. Raserådet kan kun lagre og/eller utlevere opplysninger om hunder, hvor eier eller oppdretter skriftlig har bekreftet opplysningene. Rådet skal føre liste over utstyr, bøker, tidsskrifter, programvare og annet materiell som er i rådets eie. Listen skal oppdateres årlig og kopi sendes styret. Medlem som går ut av rådet skal uoppfordret overlevere rådets materiell til leder i rådet, eller til styret så snart som mulig. Med materiell menes all korrespondanse og tilsendt informasjon av betydning for raserådets arbeid.

Økonomi Rådet skal selv forvalte sin økonomi og være kjent med og følge klubbens økonomirutiner og bokføringsbilag. Rådet skal innen 31.12 fremlegge budsjett og årsberetning for styret.

3. Raserådets arbeidsfelt
Rådet er styrets arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. – Raserådet er kun et rådgivende organ i rase- og avlsspørsmål og skal kun veilede i spørsmål om avl på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub eller register godkjent av denne. Ansvaret for avlen hviler alltid på oppdretter og hannhundeier. – Rådet skal følge med på og evaluere klubbens valpeformidling. – Rådet skal informere om rasen, og bidra til økt kompetanse blant oppdrettere og eiere.

4. Raserådets oppgaver
Rådet skal i sitt arbeid følge RAS. Det er ønskelig at rådet: – Løpende legger ut info via FB grupper og klubbens hjemmeside om generell raseinformasjon, spørsmål om og rundt rasen. – Holde oversikt over utviklingstendenser i populasjonen og redegjøre for denne. – Arrangere rasefremmende tiltak. – Holder kontakt med raseklubber i andre land. – Bistår med raseinformasjon/valpeformidling. – Evaluerer RAS og foreslår for styret kortsiktige/langsiktige endringer

5. Valpeliste
Alle oppdrettere som er medlem av Spansk Vannhundklubb Norge, bor i Norge og ønsker det, kan få sine kull oppført på valpelisten. Se egne retningslinjer for denne.