Styrereferat 2014

INFORMASJON FRA STYREREFERATENE 2014

Møte nr. 4 /2014

Tidspunkt:                                                               Onsdag 17.desember 2014 kl. 20 00

Sted:            SKYPE

Tilstede:      Linn Berenguer, Berit Langdahl Andresen, Wenche Wiig, Torine Kriznik

 Referent:    Torine 

Sak nr.         Saksbeskrivelse

 21-14        Godkjenning av referat 3-2014.

 Referatet ble godkjent. 

 22-14         Spansk Vannhundklubb sine lover er nå godkjent av NKK. Vi foretar innlegging av medlemmer i NKK registeret før 31.12. 2015.

23-14         Aktiviteter

 Landsdekkende SVK treff på Drammen Camping fredag 5. juni 2015 fra kl.17

 Vi så på forslag fra Linn om medlemsinfo treff. 

 • Seminar våren 2015, v/ Berit 

24-14         Medlemmer/Klubbkonto v/ epost fra Annett

 • Det er per dags dato 78 medlemmer i SVK. 

25-14          Hjemmeside og Facebook

Kjersti har oppdatert hjemmesiden noe. Torine og Linn kontakter henne med ytterligere forslag. Fb oppdateres løpende.

Kjersti har lagt ut info om fotokonkurranse om julekort 2015. frist for bidrag sendes på epost til: post@spanskvannhundklubb.com innen 1. februar. 

Ad forslag til årsmøtet: Vi må snarest informere på hjemmeside og Facebook om at Posten stempler brev om man spør om dette.

26-14  Diverse 

 • Utstillinger 2016 v/epost fra Laila

Laila sender ut generell tillatelse til å ha med Spansk Vannhund i 2016 til alle klubber innen fristen. Det er mulig å leie en skoleplass i Drammens område i forbindelse med  spesialutstilling for SVK fredag 4. juni 2016 

 • Dommerpublikasjon v/Berit

Styret informerte om en dommerartikkel samt diskuterte muligheten av å få en erfaren spansk dommer og oppdretter hit til junitreffet. 

 • Valgkomiteens arbeid

Berit fremla forslag til instruks for valgkomiteens arbeid 2015. Hun sender snarlig en rettet versjon til Valgkomiteens medlemmer samt styret.

Neste møte: Diskusjonsmøte (ikke styremøte) på SKYPE/telefon onsdag 7. januar 2015 kl. 21.

Tema: fremtidig møteplan og seminar

_____________________________________________________________________

Møte nr. 3 /2014

 Tidspunkt:                                                               Onsdag 19.oktober 2014   kl. 20 00

 Sted:            SKYPE

Tilstede:      Linn Berenguer, Berit Langdahl Andresen, Annett Dalsbø, Laila Iversen, Wenche Wiig, Torine Kriznik

Referent: Torine

Sak nr.         Saksbeskrivelse

 16-14    Godkjenning av referat 2-2014.

Referatet ble godkjent.

 17-14      Lover for spansk vannhundklubb Norge – til godkjenning NKK

NKK lover at godkjenningen skal være klar til 1.desember 2014. Leder følger opp.

 18-14       Aktiviteter

 • Landsdekkende SVK treff 2015

Vi ble enige om å ha treff i Drammen i forbindelse med NKKs utstillingshelg. Vi engasjerer medlemmer rundt omkring i landet til også å ha treff denne dagen. 

 • AtferdsSeminar med Tobias Gustavsson våren 2015.

Seminarhelgen blir i mars 2015.

Deltakende hundene blir valgt ut for å gir maksimal læring til alle deltakerne. Det velges unghunder og voksne hunder av begge kjønn med rasetypiske utfordringer med hensyn til reserverthet/reaksjoner i møte med fremmede mennesker/hunder. Deltakerne bør være interessert i å bruke og å formidle erfaringene og «verktøyene» fra seminaret videre til andre SVKeiere.  

19-14       Medlemmer/Klubbkonto v/ Kasserer

 • Det er per dags dato om lag 80 medlemmer i SVK.
 • Familiemedlem/familiemedlemskontingent blir sak til årsmøtet 2015.
 • Julehilsen

Forslag ble oppdatert. Inkluderer informasjon om frister vedrørende forslag til årsmøte og kandidater til verv, som må være brevsendt og poststemplet senest 31.12.2014. 

20-14      Hjemmeside og Facebook

Vi gjennomgikk status.              

21-14       Diverse

 • Utstillinger 2016

Vi sender ut generell tillatelse til å ha med Spansk Vannhund i 2016 til alle klubber innen fristen 2014. Vi ser på muligheten av å ha spesialutstilling for SVK 2016. 

 • Valgkomiteinstruks må fremmes som egen sak til årsmøtet 2015.
 • Vi må ha et fysisk styremøte før årsmøtet 2015
 • Vi tar kontakt med svensk perro klubb angående videre arbeid med den svenske adferdsrapport. 

Neste møte:

Onsdag 17.desember hvor Linn starter gruppesamtale på SKYPE fra kl. 20 00.

____________________________________________________________________

Møte nr. 2 /2014

 Tidspunkt:                                                               Mandag 27.oktober 2014   kl. 21 00

 Sted:            SKYPE

 Tilstede:      Linn Berenguer, Berit Langdahl Andresen, Annett Dalsbø, Laila Iversen, Wenche Wiig, Torine Kriznik

 Referent: Torine

Sak nr.         Saksbeskrivelse

 10-14        Godkjenning av referat 1-2014.

Referatet ble godkjent. Vi benytter fortløpende saksnummer med årstall (X-14) for bedre sporing.

 11-14         Lover for spansk vannhundklubb Norge – til godkjenning NKK

Foreløpig ingen tilbakemelding fra NKK. Leder purrer dem opp. 

12-14          Aktiviteter

 • Landsdekkende SVK treff 19.oktober 2014.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på treffene rundt i landet. Folk koste seg med å treffe andre vannhundeiere og vi får klare anbefalinger om å fortsette med slike treff. 

 • Landsdekkende SVK treff 2015.

Vi foreslår to SVK treff i 2015 vår og høst. 

 • Vi arbeider mot å avholde adferdseminar våren 2015 

13-14        Medlemmer/Klubbkonto

 • Det er per dags dato 76 medlemmer i SVK.
 • Julehilsen

Forslag ble gjennomgått og kommentert. Sekretær følger opp. 

14-14          Hjemmeside og Facebook

Kjersti Pettersen er administrator av hjemmesiden.        

15-14          Diverse

 • Utstillinger 2016

Vi må følge opp mht. frist for klubber å avklare hvilke raser som skal være med på deres utstillinger i 2016 som er 1. februar 2015. Vi må også ta standpunkt til om vi vil søke om spesialutstilling i 2016. 

 • Årsmøtet 2015

Det må på plass instruks for valgkomiteens arbeid. Vi må legge ut informasjon om tidsfristen (31.12.2014) for å fremme forslag til nye styremedlemmer til styret på årsmøtet 2015.  

Neste møte:

Onsdag 19.november hvor Linn starter gruppesamtale på SKYPE fra kl. 20 00.

_________________________________________________________________________

Møte nr.1 /2014

 Tidspunkt:                                                  Onsdag 4.september 2014             kl. 20 30

 Sted:            SKYPE

 Tilstede:      Linn Berenguer, Berit Langdahl Andresen, Annett Dalsbø, Laila Iversen, Wenche  Wiig, Torine Kriznik

 Referent: Torine

Sak nr.         Saksbeskrivelse

1-14    Konstituering av styret. Styret blir som følger:

Linn                Leder (utnevnt16.08.14)

Berit                Nestleder

Annett             Kasserer

Torine             Sekretær

Laila               Styremedlem

Wenche         Vara til styret (utnevnt 16.08.14)

 Det må velges to nye medlemmer til valgkomitéen på årsmøtet 2015.

 2-14    Lover for spansk vannhundklubb Norge

Det leses korrektur før innsendelse til NKK.

3-14    Klubbkonto/regnskap/Brønnøysund/registrere nye medlemmer

Kasserer oppretter SVK bankkonto, registrere SVK i frivillighetsregisteret og fungerer som kontaktperson for nye innmeldinger til klubben og medlemslister til styret inntil videre. 

4-14    Klubblogo

Navn er Spansk Vannhundklubb Norge. Tilsendes leder. 

5-14    Medlemmer og NKK godkjenning av SVK

Vi arbeider for å få sendt inn klubbgodkjenning så snart som mulig. 

6-14    Julehilsen til medlemmene

Forslag sendes styret til gjennomsyn, innspill og godkjenning.              

7-14    SVK turdag 19.oktober 2014 kl 12.00 med nistepakke og turklær

Vi arbeider med å avklare områder og ansvarlige for å holde treffene rundt omkring i landet. 

Det lages utkast til en generell info til bruk på treffet. 

8-14    SVK Hjemmeside

Hjemmesiden må få ny administrator og oppdateres og utvikles med mer fokus på fortløpende informasjon/nyheter og vanlige medlemmers historier og bilder. 

9-14    Ny SVK Facebookgruppe

Vi etablerer egen side på facebook for SVK.Leder og sekretær er administratorer. Siden blir lukket og alle spansk vannhund interesserte (ikke bare medlemmer) kan delta. Gruppen fokuserer på informasjon fra styret og medlemmers bilder og historier. Ingen reklameside for oppdretteres kull. 

Neste møte:

Onsdag 20.oktober hvor leder starter gruppesamtale på SKYPE fra kl. 20 30.

___________________________________________________________________

 Spansk Vannhundklubb – Referat konstituerende møte 2014